.ספר שיריו של עֹפר נמצא בחנויות הספרים

כמו כן, ניתן לרכוש את הספר ישירות
,בהוצאת הקיבוץ המאוחד
אצל
 אילנה טל':5785810-03 שלוחה 220

כמו כן אצל
אסנת לידר טל' 052-2455062
או באמצעות הדוא"ל